BRAIN STORMING, Magyarország legkreatívabb és legtermékenyebb aforizmaírójának műhelye

Brain Storming

A Táncos-ügy, mint antiszemita összeesküvés-elmélet?

2007. október 22. - Brain Storming
Tánczos ártatlansága kb annyira gyengén bizonyított feltevés, mint az ellene feltételezett antiszemita összeesküvéselmélet, miszerint a hatalom egy rituális zsidó gyilkosságot fedez a bebörtönzésével.

 

Furcsa kéréssel fordult Tánczos Gábor az internethasználókhoz, miszerint arra kért „minden jóérzésű embert”, hogy tegyék fel a Biblia 35. Zsoltárát, ahol csak lehet.

Nem tudni, vagyis a felkérésből nem derült ki, hogy maga Tánczos Gábor miért kérte ezt, és az is kényelmetlen hiányérzetet támasztott bennem, hogy magát a zsoltár szövegét nem értelmezték a körmendi gyermekgyilkosság vádjával bebörtönzött rab esetére vonatkozóan. Így elgondolkodtam, hogyan értelmezhető ez a vallásos felhang az ő esetében. … Érdekes dolgokat találtam.

Mindenesetre Molnár F. Árpád teljesítette ezt a kérését.

Politika rovat:

Tánczos Gábor kérésére: A Biblia 35. Zsoltára minden jóérzésű embernek

Molnár F. Árpád - 2007.10.18 22:23

A körmendi gyermekgyilkosság címén ártatlanul elítélt Tánczos Gábor azt kérte a börtönben, hogy az Internet minden helyén, ahol jóérzésű emberek vannak, feltétessék a Szent Biblia 35.zsoltára.

http://www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=29469

A cikkel kapcsolatban azon kérdésemre: „mi a célja ennek”, ezt a választ kaptam:

„(…)nem értem a kérdést. Talán az, hogy Tánczos Gábor eme enyhe óhaját teljesítsük, és büszkék lehessünk az ártatlanul bebörtönzöttek erkölcsére és becsületére.(1*) Túl ezen én is keresztyén vagyok, úgyhogy nagy örömmel konstatálom, ha valaki nem gyűlöli Istent, hanem az Igazság és az Erkölcs Kősziklájaként értelmezi, ha hisz Benne, ha nem.(2*) Úgy vélem, hogy Isten olyan Kapaszkodó és Fogódzó, Akihez minden olyan ember fordul védelemért és erkölcsi erőért, aki nem gazember, nem rosszindulatú, és tudja, hol kell keresni a jót, és hol a rosszindulatot és a gonoszt.(3*) Isten Szavainak Idézéséhez nem kötelező a vallásos hit és bizonyosság.(4*) Elég, ha az ember nem sötét gazember.(5*) Engem ateistaként is gyönyörködtetett Isten Eszménye, mint az Igazság és a gonosz világ Mindenek Felett Álló Bírája.(6*) Ez azért volt, mert nem voltam sem antikeresztyénita, sem erkölcsgyűlölő, sem Istenutáló.(7*) Szerettem az igazságot és a Törvényt.(8*) Neked más gondolatod támadt a "zsoltároskodás" kapcsán? Netán ellenségednek tartod a Gábort, és rosszal fizetsz Neki a jóért cserébe?(9*)

A Biblia Azt Mondja: Isten mindenkihez közel áll, de a gonoszt Gyűlöli az Ő Lelke.”(10*)

1*

Ezzel kapcsolatban valószínűleg az a nosztalgikus eszmeiség húzódik meg, hogy alig vagyunk pár évtizeddel az után a történelmi korszak után, amiben sokunk, és sokunk szülei még éltek, és rendszeresen fordult elő ideológiai alapon, hogy valakit bebörtönöztek. Jómagam szeretném azt hinni, hogy a mai igazságszolgáltatás már nem azon az ideológiai alapon működik, mint egykoron.

Kérdés, hogyan lehet megállapítani ma, hogy kik ülnek ártatlanul a börtöneinkben.

2*

A következő gondolat érdekesen kapcsolódik az előzőhöz: aki keresztény (vagyis hisz a bibliai istenben), az örömmel konstatálja, hogyha valaki „nem gyűlöli istent”, - ebben a gondolatban szép példáját láthatjuk a „kétpólusú”, vagy „vagy-vagy” gondolkodásmódnak, mivel aki nem gyűlöli istent, az még nem értelmezi azt „az igazság és az erkölcs kősziklájaként.” Jellemző újszövetségi logika: „aki nincs ellenem, az velem van”. (megjegyzések, források*) Továbbá: nehéz azt elképzelni, hogy valaki nem hisz istenben, és így tartja istent „az igazság és erkölcs kősziklájának”. Természetesen keresztények részéről nem nehéz elképzelni, hogy mindenkit az istene hívőjének tart, akiknek csak „fel kell nyitni a szemét”; de ha nem is hívő, akkor mindenképpen becsülendő, hogy a kereszténységről mit sem tudva, esetlen „hitetlenként” „hirdesse az igét” … ne feledjük, hogy amikor a bibliai Jézus nem járt sikerrel a zsidók között, akkor a „pogányok” felé fordult, és így tettek tanítványai is, élükön Pállal, aki nem is volt Jézus tanítványa.

Mindez megintcsak jellemző a kereszténységre – a külsődleges PR-tevékenységet mindig is szívesen vették.

3*

Ezek a szavak a hit alapon való diszkriminációt alapozzák meg: ez alapján csakis az mondható, hogy azt állítja, hogy istenben hisz, az nem lehet gazember és nem lehet rosszindulatú. Ergo – a keresztények, akik annak vallják magukat eleve nem lehetnek gazemberek és rosszindulatúak. Ezzel megalapozható a későbbi felmentés a felelősség alól.

4*

Itt szintén arra olvashatunk utalást, hogy a keresztény vallás gyakorlásában a tudatlanság nem felmentés a buzgólkodó vallásosság alól – mivel ha az ember nem hisz istenben, és nincs megbizonyosodva az isteni erkölcsösségről és igazságosságról, akkor csakis vakhittel idézheti valaki a neki tulajdonított ihletetten leírt szavakat. Itt arra olvashatunk szép példát, miszerint a kereszténységben a HIT a legelső erény, minden más erény másodlagos ehhez képest.

5*

Itt visszavezetést láthatunk arra, ami a korábbiakban elhangzott: ha az ember nem sötét gazember, akkor idézheti isten szavait, azét az istenét, akihez azok fordulnak, akik nem gazemberek. Vagyis ismét oda lyukadunk ki, hogy aki nem gazember, az istenhez fordul, és aki istenhez fordul, az nem gazember – vagyis a nem-gazemberség és az istenhit között szinte egyenlőség jelet tételez fel a cikk írója

6*

Ebben a mondatban igen érdekes „ateista”-fogalmat olvashatunk, amit úgy írhatnánk le röviden, hogy „ateista az, aki nem keresztény”. Nehéz az istennek szembeni közömbösséget egy olyasvalakinek tulajdonítani, aki azt írja magáról, hogy „gyönyörködtetett Isten Eszménye, mint az Igazság és a gonosz világ Mindenek Felett Álló Bírája.” Ilyet ateista nem írhat le – nem azért, mert tilos lenne neki, hanem azért, mert az ateista részben éppen azért ateista, mert lelkesíti, nem eszményesít semmilyen istenképet. Fogalomzavart olvashatunk tehát, méghozzá igen erőset.

7*

Ismét példa a kitekert gondolkodásra: az ateista nem utálja az istent, mivel tudja, hogy egy nem létező dolgot nem utálhat, így érzelmi reakciót nem is vált ki benne. Az ateista a keresztényekkel inkább vitában áll, de ateistákra nem jellemző, hogy emiatt még azt állítanák, hogy emiatt utálnak valakit, vagy elítélnének valakit, aki keresztény. Az ateisták részéről a kereszténységgel való szembenállás tartalmi okokra vezethető vissza, amit úgy kell érteni, hogy azzal állnak vitában, amit állítanak, és nem azzal, hogy „ők keresztények”.(megjegyzések, források**) Vagyis a tartalmi alap nem faji, rasszista alapot jelent, mint pl. az antiszemitizmusban.

Röviden – ebben a mondatban a cikkíró azt sugallja, hogy valójában az ateista sem ateista, ha nem erkölcsgyűlölő, mert akkor hisz isten erkölcsi és igazságos hatalmában. Annak a kijelentése, hogy „amikor még ő is ateista volt” (=értsd. nem keresztény istenhívő) is hitt isten nagyságában, arra utal, hogy az ateista is csak ateista, mert még éppen nem keresztény.

8*

Ismét ott tarunk, hogy az „igazság” és „törvényesség” fogalmát kisajátítja istenhit irányában – nem véletlenül szerepel a törvény nagy kezdőbetűvel, ami itt egyértelműen a mózesi törvényekre utal.

9*

Természetesen a „zsoltároskodás” bagatellizáló és komolytalanságot kifejező forma; mivel azonban kérdésben szerepel, így csak az erősen hívők értelmezhetik ezt „támadásként”, ellenségeskedésként … ez azt demonstrálja, hogy a vallásos emberek vallásával szembeni közömbösséget támadásként értelmezik.(**) Mindez a következő mondatban meg is jelenik, azzal a feltételezéssel, hogy ellenségesen viszonyulok-e a körmendi gyermekgyilkosság vádjával elítélt Tánczos Gáborhoz, és „rosszal fizetek neki a jóért cserébe” … ezt az utolsó felvetést nem értem: mintha a részemről az, hogy megkérdezem, hogy ennek a zsoltár-hirdetésnek mi az értelme, már rögtön valami számomra tett jótéteményre reagálok ellenségesen. Képletesen szólva ez a két mondat egy olyan idegesen hadonászó ember hirtelen pofonjához hasonlít, akit a kijelentésének értelméről kérdeznek meg. Az lenne Tánczos Gábor „jó tette” felém, hogy kérte az internetezőket, hogy a 35. zsoltárt tegyék fel?

10*

Sajnos ez az „érv” visszaforgatható: azzal igyekezne Tánczos Gábor magát „jó színben” feltüntetni, hogy a bibliához nyúlva intéz felhívást az internetezőkhöz, azt remélve, hogy a „hite” majd rokonszenvet ébreszt az erősen elfogult, esetleg antiszemita keresztényekben? Továbbá: a kereszténység annyira „lecsúszóban” lenne a közmegítélés alapján, hogy már egy gyermekgyilkosságért elítélt ember „igehirdetése” is kapóra jön nekik PR-fogásként? Vagy talán a börtönben esetlegesen hívővé vált Tánczos Gábor magától az istentől való félelmében igyekszik az istene előtt mentegetni magát azzal, hogy felszólít a szavai tanulmányozására?

Ennek a sornak a végén egy megjegyzés: nem emlékszem, hogy az áldozat családja istenhez fordult volna, hogy amennyiben Tánczos Gábor ártatlanul ül a börtönben, akkor segítsen nekik a valódi tettest megtalálni.

************

Egy másik reakció a kérdésemre így szólt:

„Mi a célja??? Te oktondi! Felhívni a jóérzésű emberek figyelmét!!! Mondom a jóérzésűekét, nem a tiedet.(1*) Ha te az lennél nem tetted volna fel ezt a kérdést. Ugyanis a jóérzésűeknek van empátiakészségük, azaz beleérző képességük a másik ember sorsába.(2*) Vajon mit is érezhet az, aki egy rothadt gyilkos banda és az őket bujtatókkal szemben 10 éve vívja szélmalomharcát.(3*) Gondolj csak bele, te kibírnád-e? Igaz dehogy gondolj bele. Inkább menj a dolgodra!(4*)”

1*

Vagyis a puszta kérdésem alapján azonnal „nem jóérzésű” embernek lettem bélyegezve. Feltételezem, az én „megbélyegzésem” legalább annyira alapos volt, mint amennyire ők szentül hiszik, hogy Tánczos Gábor ártatlan. Ezzel csak arra akarok célozni, hogy engem valószínűleg semmivel sem ismernek jobban, mint a körmendi gyermekgyilkosság elítéltjét.

2*

Itt is, és az előző, kérdésemre való reagálásban Molnár F. Árpád is kijelenti, hogy Tánczos Gábor ártatlan, és a zsoltárral kapcsolatos kérdésemmel kapcsolatban ez a fő motívum – mintha mártírja lenne valaminek, amit én megátalkodott nem vagyok képes felfogni.

3*

Itt már előbukkan az összeesküvés elmélet képe – vagyis, hogy Tánczos Gábor valójában egy aljas összeesküvés áldozata.

4*

Itt pedig egyértelműen kijelenti a reagáló, hogy „illetéktelen” vagyok a témában.

 

****

Ideje azonban közelebbről is megvizsgálni, hogy hogyan kommentálhatók a cikkben szereplő bibliai idézetek, és a 35. zsoltár szövege jelen ügy kapcsán.

„Pál apostol Mondja a zsidókhoz írt* levelében:

- De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.”**

Nem meglepő talán, hogy a cikkíró lelkes keresztényként Pál-t idézi, hiszen a kereszténység, mint vallás Pálnak köszönhető: ha ő nincs, akkor kereszténység sincs, pontosabban keresztény egyház nincs. (Pál levelei az újszövetségi iratok számbeli kétharmadát teszik ki – a keresztény így hiába Jézusban és istenben hisz, lépten-nyomon Pál értelmezésébe, elképzelésébe, szellemi alkotásába ütközik.) A későbbiek fényében majd világossá válik talán ez a nem véletlen igevers választás: Pál (akinek ezzel a levéllel* kapcsolatban szerzősége vitatott!) ebben a levélben* fejti ki a zsidóknak azt, hogy az újszövetség felette áll az ószövetségnek, mert ezt nem próféták hirdették, hanem az isten fia. Azt persze nem teszi hozzá, hogy Jézus képét éppen azért formálják meg az evangéliumokban, ahogy, hogy az mindenben megfeleljen az ószövetségi próféciák beteljesülésének. Vagyis itt Pál azt fejtegeti, hogy zsidóság egykori vallását Jézus tkp. új vallássá formálta, ergo a zsidóság korábbi vallásának többé már nincs értelme. … Képzelhetjük, hogy ez hogyan érinthette a zsidókat, akiknek itt a vallásuk értelmetlenségét ecsetelik: Pál itt kijelenti, hogy Krisztus nagyobb Mózesnél, Ábrahámnál, és fölötte áll az Ószövetség papságának… Mindezek ellenére azonban ószövetségi példákra hivatkozva buzdítja a hallgatóságát a hitben való kitartásra; és persze megjeleni a kereszténységre olyannyira jellemző **üldözési mánia is, miszerint állhatatosnak kell lenni az üldöztetésben.

****

„Jézus Krisztus a Jelenések Könyvében Mondja Ki többek között a gyávákról*, akik meghátrálnak a gonosz láttán, hogy saját testi érdekeik szerint, hitvány lélekkel élhessenek, hogy sorsuk az örökkévaló kárhozat minden teremtett lény előtt, akik az Univerzumban léteznek és létezni fognak örökkön és örökké:

- A 1.gyávák, a 2.hitetlenek**, a 3.förtelmesek, a 4.gyilkosok**, a 5.paráznák, a 6.bűbájosok, a 7.bálványimádók és minden 8.hazugok a tűzzel és kénkővel égő tóba kerülnek, ami a második halál.”

* Számomra sem itt, sem az ezt megelőző idézetből nem világos, hogy milyen gyávákról és meghátrálókról emlékezik meg a cikkíró, és kiket akar ezekkel lelkesíteni.

**A szemléletesség kedvéért kiemeltem a mondandóm szempontjából lényeges elemeket:  A kereszténység szemében a HIT a legfőbb erény (megelőzi a reményt és a szeretetet is!), és itt is ezt látjuk – a tűzzel és kénkővel égő tóban való második halálra várományosak listáján a „hitetlenek” az előkelő 2. helyen szerepelnek, míg a „gyilkosok” csak a 4. helyen … vajon azt fejezné ez ki, hogy a kereszténység számára a hitetlenség nagyobb bűn, mint a gyilkosság? Ezáltal a börtönben sínylődő Tánczos Gábor szenvedő kereszténnyé válik, és nem egy gyilkosságért elítélt gonosztevővé.

Nem teljesen világos, hogy a zsoltár előtti idézetcsokorral mi volt a cikkíró célja – netalántán az, hogy aki istenhez fordul, azt mindenképpen segíteni kell, legyen az még egy brutális gyermekgyilkossággal vádolt ember is?

Vagy azoknak szólna ez a bátorítás, akiknek a maguk antiszemitizmusát igazolandó jól jön, ha Tánczos Gábort egy szemita rituális gyilkosságért áratlanul bebörtönzött embernek állítják be?

****

„Azaz mindannyiunknak tennünk kell egymásért, és nem hátrálhatunk meg a sötétség sátáni erői világi jelenlétének fenyegetéseit tapasztalván.”

Ez a „mindannyiunknak” természetesen nem magára az emberi nemre vonatkozik, hanem legfeljebb annak önmagát kereszténynek valló részére, mivel a nem-keresztények valószínűleg nem hisznek a sátánban sem. Természetesen a jóakaratú és jóérzésű embereknek tenniük kell egymásért, de mindez része egy természetes eredetű humanizmusnak és erkölcsiségnek is.

Nem tudom, Tánczos Gábor mikortól kezdődően fordult a vallásosság felé, de valószínűbb, hogy az ő ügyével kapcsolatos bizonytalanságok szülte összeesküvés elmélet miatt képzelheti talán, hogy helyzetén javíthat, ha az internethasználók közösségét felkéri arra, hogy jelentessék meg a 35. zsoltár szövegét.

****

Lássuk magát a zsoltár szövegét:

Minden bizonnyal Tánczos Gábor választása (ha ugyan valóban az ő kérése!) nem véletlenül esett erre a zsoltárra, így feltételezhetjük, hogy mélyen együtt érez a zsoltár mondanivalójával.

„1. Perelj Uram a velem perlőkkel; harcolj a velem harcolókkal.
2. Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre.
3. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját, mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged.
4. Szégyen, gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik; vettessenek hátra és piruljanak, akik vesztemet koholják.
5. Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt; az Úr angyala verdesse őket.
6. Legyen útjuk sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket.
7. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat, és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek.
8. Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója, amelyet kivetett, essék belé a veszedelembe.
9. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában.
10. Minden részem ezt mondja majd: Kicsoda olyan, mint te, Uram?! Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt az ő megrablójától.
11. Erőszakos tanúk állnak elő; azt kérdezik tőlem, amiről nem tudok.
12. Jóért rosszal fizetnek meg nekem, megrabolják lelkemet.
13. Pedig én az ő betegségükben gyászba öltöztem, böjttel gyötörtem lelkemet, imádságom szívemre vissza-vissza szállt.
14. Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte; mintha anyámat siratnám, úgy jártam bútól meghajolva:
15. Ők pedig örültek az én bukásomon és összegyűltek; összegyűltek ellenem a rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak és nem nyugodtak.
16. Ingyenélők léha csúfolkodásai közt fogaikat vicsorgatva rám.
17. Oh Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az oroszlánkölyköktől az én [egyetlen] életemet.
18. Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged.
19. Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan gyűlölőim se hunyorítsanak rám.
20. Mert nem beszélnek békességet, hanem akik békességesek e földön, azok ellen álnok dolgokat koholnak.
21. Föltátották rám szájukat, azt mondták: Haha! Haha! Látta a szemünk.
22. Láttad, oh Uram - ne hallgass, oh Uram; ne légy távol tőlem!
23. Serkenj föl, ébredj ítéletemre, oh Uram, Istenem, az én ügyemért.
24. Ítélj meg engem a Te igazságod szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne örüljenek rajtam!
25. Ne mondhassák szívükben: Örüljön a lelkünk! Ne mondhassák: Elnyeltük őt!
26. Szégyenüljenek meg, piruljanak együttesen, akik bajomnak örülnek; szégyen és gyalázat borítsa be őket, akik felfuvalkodtak ellenem.
27. Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, aki kívánja az ő szolgájának békességét.
28. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a Te igazságodat, a Te dicsőségedet minden napon.”

 

1.-8.

Ha úgy vesszük, ez a rész egyértelműen átkot szór azoknak a fejére, akik „vele perlekednek”. Kérdés: miért? Kikre utalhat ez a részlet? Azokra talán, akik a gyilkossággal vádolják, vagy azokra, akik konkrétan elkövették a bűntényt? Ha Tánczos Gábor ártatlan, akkor nem tudhatja, hogy kik követték el azt, amivel őt vádolják… de, még ha tudná is: ez a rész arra utal, hogy azokat átkozza el, akik vele perlekednek, vagyis tkp őt bűnösnek mondják.

Megintcsak, mintha az a keresztényi elv érvényesülne, hogy a HIT az elsődleges erény, vagyis az Tánczos Gábor legfőbb problémája, hogy nem hisznek neki, és nem az, hogy ő maga helyett a valódi bűnöst, vagy bűnösöket akarja rács mögött látni. A maga „sínylődése” fontosabb a számára, mint a valódi bűnösök megtalálása.

12.

Felmerül a kérdés: miféle „jó” az, amire itt Tánczos a zsoltár alapján utalhat? Még ha ártatlan is, az még nem „jó cselekedet”. – Ha hívővé lett, és valóban ártatlan, akkor miért nem segít rajta az igazság és erkölcs istene?

16.

Ne feledjük, hogy még Tánczos Gábort is a nem börtönben lévő állampolgárok adójából tartják el.

18.

Itt vajon Tánczos Gábor a börtönközösségre gondolhatott?

23.

Talán ebben van a Tánczos-féle istenre való hivatkozás legfőbb fonáksága: NEM AZÉRT KELLENE IMÁDKOZNIA, HOGY A VALÓDI BŰNÖSÖKET KERÍTSÉK KÉZRE?

24.

Igen, ma már nem népszerű az a keresztényi szólam, miszerint: „Omnis potestas a Deo” ('minden hatalom Istentől származik').

27.

Itt sem merült fel az, hogy mellékesen H. Zsófia békességéről megemlékezzenek. – ha Tánczos Gábor ártatlan, de mégis börtönben van, akkor az Úr a valódi gyilkos, vagy gyilkosok békességét szolgálja!

28.

Ezt a cikkelyt jogosan vonatkoztathatja magára: a saját igazságát nem volt képes hirdetni!

****

A Tánczos-ügyről sok helyen megemlékeznek az interneten.

Pl. a Mária országa elnevezésű honlapon így írtak róla nemrégiben:

http://www.mariaorszaga.hu/index.php?menu=bovebben&kod=3536&kat=&PHPSESSID=bc85d2e089492c7c12c2db539230a5

A MÖM felhívása Tánczos Gábor ügyében

Magyar Önvédelmi Mozgalom - 2007. szeptember 13.

„(…)Mint ismert, Tánczos Gábor legkésőbb 2008 januárjában szabadul. Kifogástalan magaviselete miatt ő nem kapott enyhítést, a harmadolást is elutasították. A Magyar Önvédelmi Mozgalom meggyőződése, hogy ártatlanul hurcolták és büntették meg Tánczos Gábort.

A Magyar Önvédelmi Mozgalom a demonstrációt egyelőre csak elhalasztotta - elsősorban Tánczos Gábor érdekében. Addig is segíteni szeretnénk a rendkívül nehéz anyagi helyzetben lévő családot, akiknek még az ügyre az a kevés vagyona is ráment, amijük volt. Az ügynek még lesz folytatása, és nem lesz könnyű harc, ezért ehhez erős anyagi háttér kell.

Mozgalmunk felhívja a közvélemény figyelmét, hogy Tánczos család megsegítését a Körmendi Takarékszövetkezetnél vezetett 72300114-12008885 számlaszámon tehetik meg. (…)”

Ha valakinek tudomása van arról, hogy H. Zsófia családjának megsegítése érdekében országos gyűjtést rendeztek volna, kérem, értesítsen és adjon meg forrást is!!!

Megdöbbentő számomra, hogy mindez a segítségadás most jut valakinek az eszébe, éppen Tánczos Gábor szabadulása előtti pár hónap folyamán.

Nem lehetséges, hogy mindez a médiavihar azért támadt, mert mindez remek médialehetőséget jelent az antiszemita megmozdulások számára? Nem lehet ugyanis nem észrevenni, hogy ez a megmozdulás Tánczos Gábor-ért van, aki az összeesküvés-elmélet értelmében egy rituális zsidógyilkosság eltussolása érdekében bűnbakként került rács mögé … holott az ártatlanságát mindenekelőtt az bizonyítaná, ha megtalálnák a valódi tettest, vagy tetteseket!

Talán nem meglepő, hogy ez a megmozdulás egy olyan honlapon jelenik meg, amely testvérlapjai között találhatók a szélsőséges elveket és eszméket vallók színe-java:

http://www.mariaorszaga.hu/index.php?menu=testverlapok&PHPSESSID=bc85d2e089492c7c12c2db539230a5

 

***

Az interneten azonban Tánczosra terhelő hírek is olvashatók:

Pl.:

Tánczos beismerte cellatársának a gyilkosságot?

A körmendi gyerekgyilkosságért zűrös jogi körülmények között elítélt Tánczos Gábor állítólag részletesen bemutatta, hogyan vágta el a kislány torkát.”

http://www.nyugat.hu/cgi-nyugat/cikksql.cgi?cikk=26132

***

Egy másik, a Virtus Politika rovatában megjelent írásban már egyértelmű utalást lehet olvasni az összeesküvés elmélettel való összefüggésben:

Tánczos ügy, ahogy én ismerem

Kovács147 János - 2007.09.23 21:27

A tiszaeszlári gyilkosságról:

„(...) A leghíresebb magyarországi vérvád-ügy, az 1882-83-ban lezajlott tiszaeszlári per volt. Ekkor egy 14 éves keresztény kislány, Solymosi Eszter tűnt el nyomtalanul a helyi zsinagóga környékén a szabolcsi településen. A gyanú hamarosan a helyi zsidókra terelődött, akiknél éppen idegenből jött koldus zsidók tanyáztak. Eszter édesanyja feljelentést is tett a zsidók ellen, de a karhatalom először csak országos körözést adott ki. Később azonban a zsinagóga (zsidó) gondnokának 4 éves kisfia a focipályán keresztény játszótársainak kikotyogta, hogy a bátyja, Scharf Móric a kulcslyukon keresztül látta, ahogy a zsidók rituálisan kivégzik (a torkát elvágják) Solymosi Esztert, akit korábban neki kellett becsalogatnia a zsinagógába. A 16 éves Móric először vonakodott vallomást tenni, végül mindent részletesen előadott a nyomozóknak. (…)”

Azonban itt is „vérvád-ügy”-ről van szó, nem pedig bizonyított eljárásról és ítéletről. Persze az antiszemita rasszizmus számára a vád már ítélet.

***

Ékes példája a vallásos propagátorokra jellemző stíluseszközöknek Molnár F. Árpád a közelmúltban a Virtuson megjelent cikke is:

Hírek rovat:

7 évig volt titok!:Egy mai napig titokban tartott levél tartalma a körmendi gyilkosságról!

Molnár F. Árpád - 2007.10.13 17:23

http://www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=29469


A levélről való beszámoló célja nyilvánvalóan az, hogy a Tánczos-ügyet „végérvényesen” egy antiszemita összeesküvés színeiben tüntesse fel.

2007-10-13.
Az alább idézett, 2000 február 3-án íródott levél soha, sehol nem látott napvilágot. Igazi bomba a Tánczos-ügyet és elkövetői hátterét illetően, alátámasztva a rituális gyilkosságról szóló tanú szavait.
(1*) A levél - melyet idézni fogunk - sehol sem jelent meg eddig; a Hírháttér(2*) az első a Földön, amelyik leközli annak kvázi teljes szövegét. A címzettek - akiknek kilétét egyelőre biztonsági okokból nem hozzuk nyilvánosságra - 2000 februárjában kapták kézhez, de a politikai maffiától való fenyegetettség miatt tartalma nem kerülhetett nyilvánosságra.(3*)

1*

Ez a „bomba” feltehetőleg úgy értendő, hogy az majd a szemita összeesküvés tagjai között robban majd … itt sem, és a következőkben sem arról van szó, hogy H. Zsófia gyilkosait kellene törvény elé állítani, kézre keríteni. Mindez abból is leszűrhető, hogy végig nem „H. Zsófia”-ügyről van szó, hanem „Tánczos-ügyről”.

2*

A Hírháttér a cikkíró, vagyis Molnár F. Árpád saját honlapja, ahol számtalan antiszemita tartalmú cikk szerepel, így hitelessége és relevanciája feltehetőleg erősen vitatható. Még ha lenne is valóság alapja a levélben írottaknak, a megjelentetésének környezete nem emeli a többi, antiszemitizmust is hirdető írás közül.

3*

Vagy Molnár F. Árpád roppant hiszékeny, vagy annyira elvakítja saját antiszemitizmusa, hogy nem mérlegel, ha antiszemita tartalmú írásokat jelentethet meg.

Láttatlanból feltételezhető, hogy a „vérgyilkosság” elképzelése fel sem merült az ügy vizsgálatának korai szakaszában, és a jelenlegi helyzet is az ügy bizonytalanságának abban a szakaszában adódhatott elő, ami már közel van a gyilkossággal vádolt elítélt szabadulásához, vagyis „nem sok vizet zavar”: az eredeti vádlott szabadul, így könnyen lehet belőle „szotrit” csinálni … ami elég morbid – a saját fanatizmus ráhúzása egy valós emberi tragédiára, egy 11 éves kislány brutális meggyilkolására. Persze a fanatizmusnak nem drága annak az élete, akinek a halálán mindenféle önigazoló elméletet lehet termeszteni – mivel itt ez történik.

 

Innen üzenem Molnár F Árpád-nak: ha M.o.-on valóban „zsidók vezette politikai maffia” működne, akkor egy ilyen cikk nem jelenhetett volna meg.

****************

De térjünk a levél lényegi részére:

„(…) Sajnos ma Magyarországon a zsidók bármilyen bűncselekményt, természetesen gyilkosságot is büntetlenül követhetnek el. A rendőrség, ügyészség és egynémely bírók is nemcsak segítenek eltussolni a bűncselekményeiket, hanem azok ellen lépnek fel, akik beszélni mernek róla.(…)”

Mindez az antiszemita szellemiség alapkoncepciója, amire érdemesnek tartották ráhúzni a gyilkosság egynémely körülményének tisztázatlanságát.

Természetesen nem derül ki, hogy ki a címző, mint ahogyan korábban a címzett kilétéről sem tudtunk meg részleteket.

„Társaságunk szigorú szabályok szerint működik, elérni nem tudnak bennünket, de ha szükséges, újra segítünk.”

Nagy kérdés, hogy ezen levéllel kapcsolatban, vajon hogyan voltak a nyomozók segítségére. Valószínűleg sehogyan sem, mivel a levél – mondhatjuk talán úgy, hogy hagyományos keresztény módra, akár az evangéliumok esetében, amiket a Jézus idejét követő Páli mozgalom és a korai jóslatok valóra váltásának szellemében írtak meg – jóval az eset után került nyilvánosságra, érdekes módon a vádlott büntetésének lejárta előtt nem sokkal, így érdemben már semmit nem tud hozzátenni az ügyhöz … valószínűleg azért, mert a közelmúltban íródott, mert a régi eseményekre könnyebb mindenféle elképzelést utólag ráhúzni!

Miféle segítséget tudna nyújtani egy vádaskodó levél, amelyben csak vádaskodás szerepel, nem ismert a szerzője, sőt, az olvasó szemébe mondja, hogy „nem lehet elérni.”, „de ha szükséges, újra segít” … Hogyan lehetne segítséget kérni valakitől, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda és hol elérhető? Mindez ismét vallási propagátorokra jellemző retorika: elvárják, hogy „bemondásra higgyünk” és kész.

Persze, a levél elvakult és banális bugyutaságát egy hasonló beállítódottású cikkíró lelkesedése fűszerezi:

A fenti levélben felajánlották a segítséget, mondván: "ha szükséges, újra segítünk".(1*)

Nos: a levél felhasználása elkezdődött.(2*) Akkor rajta! Önök, akik e levelet megfogalmazták és eljuttatták a címzettekhez, tudják, kikkel kell kapcsolatot létesíteniük a további segítségnyújtás érdekében. Ha pedig gyors eredményt akarnak, forduljanak hozzám bizalommal.(3*) Bármilyen formában.”

1*

Itt már rögtön azt látjuk, hogy semmiféle reakció nem volt erre a levélre (nem is lehetett, hiszen minden bizonnyal nem akkor íródott, mint amit a keltezése mutat)… vagy meddőn porosodott valakinek a fiókjában. „Bomba” abban az esetben „robbanhatott volna” a levél kapcsán, ha idejekorán nyilvánosságra kerül. Ha akkoriban zsidó politikai maffia működött, akkor mindez valószínűleg azóta sem változott – persze a minősítéssel a cikkíró a jelenlegi ellenzéket vádolja, és így annak ellenlábasa, a jelenlegi kormányzat ezen logika alapján („az ellenségem ellensége a barátom”) már nem élne hasonló eszközökkel – a cikkíró azonban számos helyen, számos írásában ad ezzel ellenkező véleményének hangot.

2*

Az eredeti elítélt szabadulása előtti néhány hónapban ez már eléggé röhejesen fontoskodónak tűnik.

3*

Élek azzal a gyanúperrel, hogy a cikkíró saját, vagy ismerősének írásával kapcsolatban tesz itt nyilatkozatot, holott vannak egyszerűbb módjai is annak, hogy az ember némi önbecsülést, és önértékelés növekedést könyvelhessen el magának. Mindennek az a módja, hogy körültekintőbben kell témát választani, és abba energiát fektetni.

Összefoglalásként azt is mondhatjuk, hogy a levél merő koholmány, és semmivel sem fogja a H. Zsófia gyilkosainak kézre kerítését segíteni – mivel egyáltalán nem a kislánnyal szenvedésével kapcsolatos természetesen indíttatásból táplálkozott a megírása, hanem az antiszemitákat fűtő zsidógyűlöletből, amivel a bizonytalan eredetű és nem ismert felelősű tragédiákért igyekeznek ezt a csoportot felelősség tenni.

 

************

Megjegyzések, jegyzetek:

 

*

Ezt a logikát alaposabban elemeztem a következő cikkemben:

Vélemény rovat a Virtuson:

Lukács,9.49-50. Az ismeretlen ördögűző, vagyis: nem lehetséges keresztény demokrácia?

Brain Storming - 2007.07.05 00:13

„Luk: „aki nincs ellenetek, az veletek van.” – BS: ...vagyis a tartózkodókat is a maga álláspontja mellett tudja be. Ennyit a kereszténydemokrácia biblikus alapjairól….”

http://www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=23038

 

**

Tudomány

(Gondolatok) A (teista-ateista) VILÁGNÉZETI VITÁK TERMÉSZETÉRŐL

Brain Storming - 2007.02.26 00:04

http://www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=13693

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://brainstorming.blog.hu/api/trackback/id/tr42204352

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Brain Storming 2007.12.06. 23:19:35

2007.12.07.-es Fókusz műsor kapcsán írott levél az RTL Klub Fókusz Szerkesztőségének:

"Tisztelt Fókusz szerkesztőség!

A műsoruk beharangozójában is hallottam, a honlapjukon is olvastam a következőket:

"Tánczos Gáborral beszélget a Fókusz riportere. Tánczos jó magaviselete miatt január 20-án elvileg szabadulhatna a börtönből. Egy 11 éves kislány meggyilkolása miatt ítélték el, közvetett bizonyítékok alapján. Péntek este mesél a terveiről!*"

*Az utolsó mondathoz szeretnék egy rövid megjegyzést fűzni: részben ismerem az esetet, a BS-Studio Virtus netes újságban cikkeztem is róla, és ott is megjegyeztem, amit Önöknek is figyemlebe kellene venniük: a kiegyensúlyozottság súlyosan sérült ebben az ügyben azáltal, hogy a meggyilkolt kislány családjával, szüleivel nemigen foglalkozott a média. Az Önök műsor beharangozója is úgy utal a szövegezés kapcsán, mintha ebben az ügyben Tánczos ártatlansága és a meggyilkolt kislány lenne a főszereplő. A média részéről felháborítónak tartom, hogy a kislány szülei eddig nemigen szólaltak meg az ügyben, holott itt ők sokkal inkább sérültek, mint a vélt elkövető a börtönben. A hiradások pl. Tánczos családja megsegítésének akcióit megemlítette, míg a kislány családjával, rokonságával nem törődött... Elszomorítónak tartom, hogy a valódi sértettekkel nem foglalkoznak, és belépnek abba a sorba, ami által a szélsőséges nézeteket vallók számára tovább erősítik egy börtönviselt, gyilkossággal vádolt ember népszerűségét.

Tisztelettel: (Brain Storming)"