alone_time_wallpaper_yvt2.jpg"Szeretni csakis az erős ember tud. A gyenge nem szeret, csak menekül a másikhoz. Ez nem szeretet, akármilyen odaadó, elfogadó, érzékeny, érzelmes és szenvedélyes. A gyengeség azt jelenti, hogy nem találod magadat, a másiktól várod a megváltásodat és ez lehetetlen." – Müller Péter.

Üzenem Müller Péternek, hogy ezzel a kis "bölcsességével" egy-az-egyben lenézi és a rajongóival lenézeti a gyerekeket, a betegeket, a depressziósokat... stb. Az egy dolog, hogy a "szeretet", mint olyan, egy túláltalánosított, emberi fogalom, amibe mindenki beleérti azt, amit csak akar; másik dolog, hogy a "szeretetre" hivatkozni emberi kapcsolatok esetében megint csak egy túláltalánosított, közhelyesen hamis dolog – sőt, a fenti megfogalmazásban még hamis is. A fentiek a felnőttséget teszik a szeretet igazi gyakorlójává, holott a felnőtt szeretet éppen hogy mértéktartóan és visszahúzódóan önző és egoista, éppen amiatt, mert megtalálta önmaga értékeit, amivel érzelmi szükségleteiben önellátóvá vált... Egy ilyen ember nemigen tudja már azt "produkálni" a szeretetével, amit magában a „szeretetben” szeretni lehet, hiszen már nem látványos érték számára az, amit mások reagálásként nyújtanak neki éppen a fent felsorolt odaadásból, elfogadásból, érzékenységből, érzelmességből és szenvedélyből. Az élet képlékeny, mozgékony, változékony, viharos és hisztis.... ha nem ilyen lenne, nem lenne csodálatos az élet és nem lenne csodálatosan változatos. A fenti leírás jellemző lehet egy sokat tapasztalt bölcs emberre, egy megvilágosodottra... de nem olyasvalakire, akiben még elevenen él a tűz, az a tűz, ami az életet felismerhetővé teszi, ami az életerő bizonyítéka. Amiről a fenti jellemzés szól, az a lecsillapodott, tapasztalt és bölccsé vált boldogság állapota... mindenki erre törekedne, de mindenki megutálná ezt az állapotot, amint elérné. Kellemes dolog az ilyenné vált boldog emberekkel tapasztalatot cserélni, de nem velük élni; remek dolog egy ilyen emberrel együtt dolgozni, mert az ilyen ember a téma, a terv, a tettei rajongója... és nem embereké. ... És ki tudja – az ilyenné vált ember éppen azért jöhet ki másokkal annyira jól (és ezt egy percre se keverjük össze a "szeretettel"!), mert semmi szüksége sincs rájuk. Az, aki alapjában véve senkit nem utál, az lényegében senkit nem tud szeretni... önmagán kívül.

BRAIN STORMING, 2014.

Szerző: Brain Storming  2015.03.28. 00:31 Szólj hozzá!

Címkék: kritika idézetek filozófia boldogság életmód bölcsesség pszichológia különvélemény életünk önmegvalósítás müller péter életérzés;

matek_pelda_1_1360624838.png_439x346

Szerző: Brain Storming  2013.02.12. 00:24 Szólj hozzá!

Címkék: tudomány tanulás matematika

Sokan tudják, hogy aug. 11-12-én meteorzápor figyelhető meg, de kevesen tudnak erről többet. Az alábbi írásból közelebbről megismerkedhetünk a jelenség hátterével és eredetével! (BS-fordítás) 

 

 1. Perseids

A Perseidák

The Perseids are a prolific meteor shower associated with the comet Swift-Tuttle.

A Perseidák egy igen gazdag meteor zárport előidéző égitestekből álló raj, amely a Swift-Tuttle üstökössel áll kapcsolatban.

The Perseids are so called because the point they appear to come from, called the radiant, lies in the constellation Perseus.

A Perseidák elnevezés abból a pontból ered, ahol felbukkannak az égen – ezt radiáns-nak nevezik, ami a Perseidák esetében a Perseus csillagképben van.

Meteor showers occur when Earth moves through a meteor stream.

Meteorzáporok akkor jönnek létre, amikor a Föld áthalad egy meteorraj pályáján.

The stream in this case is called the Perseid cloud and it stretches along the orbit of the Comet Swift-Tuttle.

A raj pályája ebben az esetben az ún. Perseida felhő, amely végigkíséri a Swift-Tuttle Üstökös pályáját.

The cloud consists of particles ejected by the comet as it passed by the Sun.

A felhő azokból a részecskékből áll, amelyeket az üstökös dobott ki magából, amikor az elhaladt a Nap közelében.

Most of the dust in the cloud today is approximately a thousand years old.

A felhőben lévő por legnagyobb része ma már megközelítőleg 1000 éves.

However, there is also a relatively young filament of dust in the stream that was pulled off the comet in 1862.

Van azonban egy fiatalabb, porból álló pályasáv is ebben a felhősávban, amelyet az üstökös 1862-ben lökött ki magából.

The rate of meteors originating from this filament is much higher than for the older part of the stream.

Az ebből a pályasávból származó meteorok száma sokkal nagyobb, mint a felhősáv régebbi részéből származóknak.

2. Observation

Megfigyelés

The Perseid meteor shower has been observed for about 2000 years, with the first known information on these meteors coming from the Far East.

A Perseidák meteorzáporát már 2000 éve megfigyelik, és az első ismert információ ezekről a meteorokról a Távol-keletről származik.

In early medieval Europe, the Perseids came to be known as the "tears of St. Lawrence."

A kora középkori Európában, a Perseidák úgy váltak ismertté, mint „Szent Lőrinc könnyei”.

The shower is visible from mid-July each year, with the greatest activity between August 8 and 14, peaking about August 12.

A meteorzápor már július közepétől megfigyelhető, augusztus 8-a és 14-e között tetőzve, augusztus 12-én a legnagyobb aktivitással.

During the peak, the rate of meteors reaches 60 or more per hour.

A tetőzéskor a megfigyelhető meteorok száma elérheti az óránkénti 60 vagy még annál is több észlelést.

They can be seen all across the sky, but because of the path of Swift-Tuttle's orbit, Perseids are primarily visible in the northern hemisphere.

Az egész égbolton észlelhetők, azonban a Swift-Tuttle pályavonala miatt, a Perseidák leginkább az északi féltekén figyelhetők meg.

3.1. A Perseidák szülőanyja:

a 109P/Swift-Tuttle üstökös

Comet Swift-Tuttle (formally designated as 109P/Swift-Tuttle) was independently discovered by Lewis Swift on July 16, 1862 and by Horace Parnell Tuttle on July 19, 1862.

A Swift-Tuttle üstököst (amit hivatalosan 109P/Swift-Tuttle-nek neveznek) egymástól függetlenül fedezte fel Lewis Swift 1862. július 16-án, és Horace Parnell Tuttle 1862. július 19-én.

The comet made a return appearance in 1992, when it was rediscovered by Japanese astronomer Tsuruhiko Kiuchi.

Az üstökös 1992-ben tért vissza, amikor a japán csillagász, Tsuruhiko Kiuchi újra felfedezte.

It is the parent body of the Perseid meteor shower, perhaps the best known shower and also among the most reliable in performance.

Ebből az üstökösből származnak azok a részecskék, amik a Perseidák meteorzáporát előidézik, ami talán a legismertebb ilyen jelenség, és a megjelenését tekintve a legmegbízhatóbban előre jelezhető.

The comet is on an orbit which will almost certainly eventually hit either the Earth or the Moon, though not within this millennium.

Az üstökös olyan pályán halad, amely majdnem biztosan keresztezni fogja a Föld és a Hold pályáját, igaz, nem ebben az évezredben. (És egyes előrejelzések szerint ütközni fog valamelyikkel.)

Upon its 1992 rediscovery, the comet's date of perihelion passage was off from the then-current prediction by 17 days.

Az 1992-es visszatérésekor, az üstökös perihéliumon való áthaladásának az időpontja 17 nappal eltért az akkor előre jelezettől.

It was then noticed that, if its next perihelion passage (August 14, 2126) was also off by another 15 days, the comet would very likely strike the Earth or Moon.

Már akkor is megjegyezték, hogy ha a következő Napközeli áthaladásának pályája (2126, augusztus 14-én) szintén csúszna mintegy 15 napot, akkor az üstökös nagyon valószínűen be fog csapódni a Földbe vagy a Holdba.

Since the solid nucleus of Swift-Tuttle is about the same size as the object thought to have caused the Cretaceous–Tertiary extinction event, this was of some concern.

Mivel a Swift-Tuttle szilárd magja körülbelül olyan méretű, mint az az égitest volt, ami a feltételezések szerint a Kréta-tercier kihalási eseményt is okozta, ez mindenképpen figyelemre méltó tény.

This prompted amateur astronomer and writer Gary W. Kronk to search for previous apparitions of this comet.

Ez a tény arra sarkallta Gary W. Kronk-ot, amatőr csillagászt és írót, hogy az üstökös korábbi feltűnéseit is tanulmányozza.

He found the comet was most likely observed by the Chinese in 69 BC and AD 188, which was quickly confirmed by Brian G. Marsden.

Azt találta, hogy legvalószínűbben a kínaiak figyelték meg i.e. 69-ben és i.sz. 188-ban, amit Brian G. Marsden azonnal meg is erősített.

This information led to a recalculation of its orbit, which indicated the comet's orbit was more stable than expected, making the threat disappear.

Ez az információ a pályája újraszámításához vezetett, ami azt jelezte, hogy az üstökös pályája sokkal stabilabb volt, mint amire számítottak, és ez elejét vette a becsapódástól való félelmeknek.

3.2.

Comet Swift-Tuttle, shown above in false color, is the largest object known to make repeated passes near the Earth.

A fenti ábrán hamis színekben látható Swift-Tuttle üstökös a legnagyobb ismert objektum, ami ismételten elhalad a Föld közelében.

It is also one of the oldest known periodic comets with sightings spanning two millennia.

Ez egyike a legidősebb ismert, periodikusan visszatérő üstökösöknek, amit már két évezrede megfigyelnek.

Last seen in 1862, its reappearance in 1992 was not spectacular, but the comet did become bright enough to see from many locations with binoculars.

Utoljára 1862-ben látták; az 1992-es újbóli megjelenése nem volt igazán látványos, azonban az üstökös így is eléggé fényes volt ahhoz, hogy távcsővel látható legyen a Föld számos pontjáról.

To create this composite telescopic image, four separate exposures have been combined, compensating for the motion of the comet.

Ahhoz, hogy elkészítsék ezt a teleszkopikus képet, négy különböző felvételt kombináltak össze, azért hogy az üstökös mozgását kompenzálják.

As a result, the stars appear slightly trailed.

Emiatt a környező csillagok képe kissé megnyúltnak látszik.

The inset shows details of the central coma.

Az ábra a kóma magjának részleteit is megmutatja.

The unseen nucleus itself is essentially a chunk of dirty ice about ten kilometers in diameter.

A nem látható üstökösmag lényegében koszos hógolyóhoz hasonlít, ami mintegy 10 km átmérőjű.

Comets usually originate in the Oort cloud in the distant Solar System – well past Pluto, most never venturing into the inner Solar System.

Az üstökösök rendszerint az Oort-ködből származnak, a Naprendszer külső peremvidékéről, jóval a Plútón túlról, többségük azonban sohasem téved a belső Naprendszer környékére.

When perturbed – perhaps by the gravity of a nearby star – a comet may fall toward the Sun.

Amikor zavar támad – sok esetben egy közeli csillag gravitációja következtében – egy üstökös a nap felé kezdhet zuhanni.

As a comet approaches the Sun, rocks, ice-chunks, gas, and dust boil away, sometimes creating impressive looking tails.

Ahogy egy üstökös megközelíti a Napot, sziklatörmelék, jégszilánkok, gázok és por lökődik ki belőle, ami néha igen látványos csóvát eredményez.

In fact, debris from Comet Swift-Tuttle is responsible for the Perseids meteor shower visible every July and August.

Valójában, a Swift-Tuttle üstökös törmeléke felelős a Perszeidák meteorzáporért, ami júliusban és augusztusban figyelhető meg.

Comet Swift-Tuttle is expected to make an impressive pass near the earth in the year 2126, possibly similar to Comet Hyakutake this year or Comet Hale-Bopp next year.

A Swift-Tuttle üstökös várhatóan igen látványosan fog elhaladni a Föld közelében 2126-ban, ami hasonló élményt fog nyújtani, mint korábban a Hyakutake vagy a Hale-Bopp üstökösök.

Translated by Brain Storming, 2009

***

Kapcsolódó irodalmak:

A 109P/Swift-Tuttle pályája és mozgásai – táblázatos adatok:

A 109P/Swift-Tuttle pályája és mozgásai – diagram és animáció

Perszeusz csillagkép

Meteorraj

Idén is jön a Perseidák meteorraj

Kréta-tercier kihalási esemény

A hét csillagászati képe – Meteor a Perseusban

 

 

Szerző: Brain Storming  2012.08.09. 23:30 1 komment

Címkék: nyelvtanulás tudomány angol életmód meteor hullás

Valójában a 11 éves fiamnak (aki a korosztályával ellentétben sokkal felvilágosultabb ezen a téren!) jutott az eszébe a reklámfilmmel kapcsolatban, hogy képzeljük csak azt a pillanatot, amikor a kis Lili felhelyez magának egy tampont. Akkor vajon ugyanekkora élvezettel viszonyulna a könnyű silk-touch borításához?

Bennem az örök kérdés merült fel: miért propagálják még mindig azt a tampon- és intim-betét reklámok, hogy a nők számára pusztán maga a menstruációs vérzés jelenti a fő problémát, és ha ezt a vérzést felfogjuk (és nem pedig csillapítjuk, mert azt ugye nem lehet), akkor egy csapásra megszűnik minden gond és baj??? Eszébe sem jut senkinek, hogy a PMS (Pre-menstruációs tünetegyüttes) sokkal jobban kikészíti a nőket, mint maga a vérzés, aminek a beindulása sokszor inkább enyhülést hoz? Persze ez az „enyhülés” nem jelenti egyszersmind azt, hogy a nő fizikailag éppen olyan fitt, mint a menstruációs ciklusok félidejében. A vérveszteségre mindig visszafogott teljesítménnyel viszonyul a szervezet – a versenysportot űző nők ezt nagyon jól tudják. Nem hinném, hogy a nők azért lelkesednének, vagy vásárolnának egy adott fajta tampont, hogy az ne akadályozza őket a sportolásban. Pláne nem szörfözésben!

Persze jogos lehet a felvetés, miszerint a reklámfilmben egy fiatal, valószínűleg éppen menstruálni kezdett 3D-animált tinilány szerepel, akiket talán még nem súlyt annyira a PMS, és még a vérveszteségük sincs olyan mérvű, hogy az legátolná a sportolási hajlandóságukat. A reklámfilm végén elhangzó szlogen is ezt jelzi: „elsőre is könnyen megy”.

Aztán pedig ott a szörf, mint sport: itt Magyarországon a wind-szörf jöhet csak szóba, mivel a hullámzó Balatonból már kitessékeli az embert a vizirendészet. A szörföt mégsem tartanám tipikusan női sportnak – különösen a szél-szörföt, ugyanis ahhoz elég nagy fizikai erő kell. Nehéz elképzelni, hogy egy törékeny alkatú tinilány éppen szélszörfözne. Másik dolog, hogy a szörfözők nem bikiniben szörföznek – hacsak nem egy városi strand mesterséges hullámgépen „lovagolnak” a hullámokon. De ott sem szokás olyan gyengécske ruciban az erősen áramló vízbe menni, ami egy pillanat alatt leszedi az emberről a nem kellőképpen rögzített ruházatot.

Végezetül visszatérve a fiam reakciójának második részéhez – azt is felvetette, hogy a használat után, szó szerint „vérbefagyott” kislány hangú tampon, vajon mit mond, amikor kidobják a kukába?

 ***

BRAIN STORMING, 2012.06.30.

Szerző: Brain Storming  2012.06.30. 13:16 Szólj hozzá!

Címkék: reklám televízió tampon

2012.05.28. / 70. alkalom: 47-es, Szeged, Olajos-kör, Bodzási; intenzív állóképességi

103 km / 3:16 (= 8.758 m/s = 31.530 km/h = 1:54.2 / km)

Évi össz: 3260 km / 105:19

MÉRT TELJESÍTMÉNYEK:

1.____9 km / 16:45.45 = 8.951 m/s = 32.224 km/h = 1:51.7 / km

2.____5.8 km / 10:53.3 = 8.787 m/s = 31.960 km/h = 1:52.63 / km

3.____5.8 km / 9:43.03 = 9.948 m/s = 35.812 km/h = 1:40.5 / km

4.____5.8 km / 10:08.76 = 9.527 m/s = 34.299 km/h = 1:45 / km

5.____5.8 km / 9:56.20 = 9.728 m/s = 35.021 km/h = 1:42.8 / km

6.____5.8 km / 10:09.53 = 9.515 m/s = 34.255 km/h = 1:45.1 / km

7.____60’ / 32.610 km = 9.058 m/s = 32.610 km/h = 1:50.4 / km

8.____40 km / 1:14 = 9 m/s = 32.432 km/h = 1:51 / km

9.____50 km / 1:33:53 = 8.876 m/s = 31.954 km/h = 1:52.66 / km

10.___5 km / 8:34 = 9.727 m6s = 35.019 km/h = 1:42.8 / km

11.___5 km / 8:21.2 = 9.957 m/s = 35.848 km/h = 1:40.4 / km

12.___86 km / 2:42 = 8.847 m/s = 31.851 km/h = 1:53 / km

13.___5 km / 9:30.64 = 8.762 m/s = 31.543 km/h = 1:54.12 / km

14.___5 km / 8:54.16 = 9.360 m/s = 33.697 km/h = 1:46.83 / km

15.___100 km / 3:10:28 = 8.75 m/s = 31.5 km/h = 1:54.3 / km

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Az összegzést lásd:

Az Öreg Izomagár 2012-es edzésnaplója

Szerző: Brain Storming  2012.05.28. 22:40 Szólj hozzá!

Címkék: sport edzés kerékpár(ozás) öreg izomagár

2012.05.26. / 69. alkalom: Bodzási-pálya, gyorsító: 2x5x300m/40kmh/5km

52 km / 1:36

Évi össz: 3157 km / 102:03

MÉRT TELJESÍTMÉNYEK:

1._(b)__5 km / 9:05.53 = 9.165 m/s = 32.994 km/h = 1:49.1/ km

2._(b)__5 km / 9:26.59 = 8.824 m/s = 31.766 km/h = 1:53.3 / km

3._(b)__5 km / 9:02.80 = 9.211 m/s = 33.161 km/h = 1:48.56 / km

4._(gy)_5 km / 8:28.49 = 9.833 m/s = 35.398 km/h = 1:41.7 / km

5._(p)__5 km / 8:44.94 = 9.524 m/s = 34.289 km/h = 1:45 / km

6._(gy)_5 km / 8:29.26 = 9.818 m/s = 35.345 km/h = 1:41.85 / km

7._(p)__5 km / 8:49.37 = 9.445 m/s = 34.002 km/h = 1:45.87 / km

8._(i)__5 km / 8:12.09 =10.160 m/s = 36.578 km/h = 1:38.4 / km

*********************

 

Az összegzést lásd:

 

Az Öreg Izomagár 2012-es edzésnaplója

 

Szerző: Brain Storming  2012.05.28. 14:43 Szólj hozzá!

„Cum satur est venter, laetum caput est mihi semper.” (?) = Ha tele van a gyomrom, mindig vidám a fejem. - - - BRAIN STORMING: Ha mindig tele van a gyomrom, egyre üresebb a fejem.

fat-man-in-box.1.jpg

Kép forrása: http://www.jhocy.com/gallery/funny-a4/fat-man-box-i6208.jpg

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Cuius est instituere, ejus est abrogare.” (Jogi axióma)

= Aki valamit elrendelhet, azt meg is szüntetheti.

BRAIN STORMING:

Aki valamit meg tud szüntetni, az még nem biztos, hogy az elrendelésében, elkezdésében is része volt!

***

„Cuius regio, eius religio.”(?)

= Akié a föld, azé a vallás. (Vagyis: akit szolgálok, annak a meggyőződését vallom. – a szerk.)

BRAIN STORMING:

… De csak amíg szolgálom!

***

„Cuivis dolori remedium est patientia.” (Publ. Syrus)

= Minden baj legjobb orvossága a türelem.

BRAIN STORMING:

Néhány bajé pedig a halogatás!

***

„Cum dominis, fatulis, insanis ludere noli!” (?)

= Urakkal, ostobákkal, bolondokkal ne ülj le játszani!

BRAIN STORMING:

Csak akkor, hogy „Pénzem van, és csak szórakozni szeretnék!”

***

„Cum ergo accepisset Iesus acetum, dixit: Consummatum est. Et inclinato capite tradidit spiritum.” (Jn 19,30)

= Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: Beteljesedett! Aztán lehajtotta a fejét, és kilehelte a lelkét.

BRAIN STORMING:

Ezzel kicsit megfűszerezte a halál ízét…

***

„Cum moderamine inculpate tutelae.” (Jogi axióma)

= A jogos önvédelem mértéktartásával…

BRAIN STORMING:

… inkább fegyvertartással praktikus!

***

„Cum moritur dives, concurrunt undique cives, pauperis ad funus vix currit clericus unus.” (?)

= A gazdag temetésén sokan összesereglenek; szegény temetésén csak a pap van jelen.

BRAIN STORMING:

... Mert a papoknak még a szegény utolsó fillére is kell.

***

„Cum principe non pugnandum.” (?)

= Felsőbbekkel nem jó vitatkozni (nem jó nagyúrral egy tálból cseresznyézni – a szerk.).

BRAIN STORMING:

… Különösen, ha nekünk van igazunk.

***

„Cum quid prohibetur, prohibentur omnia, quae sequuntur ex illo.” (Reg. iuris 39.)

= Mihelyt valami tilos, meg van tiltva mindaz, ami belőle következik.

BRAIN STORMING:

Ha a gyorshajtás tilos, akkor egy sérült gyors kórházba juttatása is?

***

„Cum satur est venter, laetum caput est mihi semper.” (?)

= Ha tele van a gyomrom, mindig vidám a fejem.

BRAIN STORMING:

Ha mindig tele van a gyomrom, egyre üresebb a fejem.

***

„Cum sunt partium iura obscura, reo favendum est potius, quam actori.” (Reg. iuris 11.)

= Kétség esetén inkább az alperesnek kell kedvezni, mint a felperesnek.

BRAIN STORMING:

És ha az alperes már nem él?

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.26. 13:19 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény

2012.05.25. / 68. alkalom: 47-es, Olajos – betegség utáni regeneráció

84 km / 2:40 (= 31.5 km/h)

Évi össz: 3105 km / 100:27

MÉRT TELJESÍTMÉNYEK:

1.___6 km / 11:01.9 = 9.064 m/s = 32.633 km/h = 1:50.3 / km

2.___5.8 km / 10:15.74 = 9.419 m/s = 33.910 km/h = 1:46.16 / km

3.___5.8 km / 9:44.32 = 9.926 m/s = 35.733 km/h = 1:40.74 / km

4.___5.8 km / 9:30.92 = 10.159 m/s = 36.572 km/h = 1:38.73 / km

5.___5.8 km / 10:08.46 = 9.532 m/s = 34.316 km/h = 1:44.9 / km

6.___5.8 km / 10:30.45 = 9.199 m/s = 33.119 km/h = 1:48.7 / km

7.___40 km / 1:10 = 9.523 m/s = 34.285 km/h = 1:45 / km

8.___50 km / 1:28:47 = 9.386 m/s = 33.790 km/h = 1:46.54 / km

9.___60 km / 1:50 = 9.090 m/s = 32.727 km/h = 1:50 / km

10.__5 km / 9:14.8 = 9.012 m/s = 32.444 km/h = 1:51 / km

11.__5 km / 9:19.22 = 8.941 m/s = 32.187 km/h = 1:51.84 / km

12.__82 km / 2:34:45 = 8.831 m/s = 31.793 km/h = 1:53.23 / km

****************************************************************************

Az összegzést lásd:

Az Öreg Izomagár 2012-es edzésnaplója

Szerző: Brain Storming  2012.05.26. 01:44 Szólj hozzá!

Címkék: sport edzés kerékpár(ozás) öreg izomagár

2012.05.24. / 67. alkalom: betegség utáni 1. tekerés, Maroslelei út

25 km / 0:51

Évi össz: 3021 km / 97:47

Mért teljesítmény:

1.___10 km / 17:31 = 9.514 m/s = 34.253 km/h = 1:45.1 / km

2.___20 km / 39:18 = 8.481 m/s = 30.534 km/h = 1:57.9 / km

 

Az összegzést lásd:

Az Öreg Izomagár 2012-es edzésnaplója

Szerző: Brain Storming  2012.05.26. 01:37 Szólj hozzá!

Címkék: sport edzés kerékpár(ozás) öreg izomagár

„A kereszt biztos üdvösség.” (Jelmondat) - BS: Annak, akit felfüggesztenek rá? --- „Krisztus keresztje az én dicsőségem.” - BS: Könnyen beszél az, akit nem szögeltek föl egy keresztre!

kereszten.1.jpg

Kép forrása: http://www.cartoonstock.com/directory/c/crucifiction.asp

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Criminis adiutor reus est censendus út actor.” (?)

= A bűnsegédet bűnösnek kell tekinteni.

BRAIN STORMING:

Az édenkertben talán igazságosabb lett volna Istentől, ha a kígyót bünteti meg, és nem az első emberpárt!

Továbbá vesd össze:

„Nolui, sed coactus volui.” (?)

= Nem akartam, csak kényszer hatására cselekedtem… (enyhítő körülménynek számít – a szerk.).

***

„Crudelius est quam mori, semper timere mortem.” (Seneca)

= Szörnyűbb a haláltól való félelem, mint maga a halál.

BRAIN STORMING:

Így van – mivel a halálfélelem végigkíséri az életet.

***

„Crux certa salus.” (?)

= A kereszt biztos üdvösség. (Jelmondat)

BRAIN STORMING:

Annak, akit felfüggesztenek rá?

***

„Crux Christi gloria mea.”

= Krisztus keresztje az én dicsőségem. (Jelmondat)

BRAIN STORMING:

Könnyen beszél az, akit nem szögeltek föl egy keresztre!

***

„Cucullus non facit monachum.” (?)

= Nem a ruha teszi a szerzetest. (Nem a ruha teszi az embert. – a szerk.)

BRAIN STORMING:

Vesd össze:

„Vestis facit monachum.” (?)

= Ruha teszi a szerzetest. (Minden szerzetesrendnek más-más egyenruhája van. – a szerk.)

***

„Cui licitus est finis, etiam licent media.” (Hobbes)

= Akinek meg van engedve a cél, az eszközök is megengedettek. (Cél szentesíti az eszközt. – a szerk.) (Erkölcsileg nem megengedett, noha sokan alkalmazzák.* - a szerk.)

BRAIN STORMING:

*Mint ahogyan az Egyház is…

***

„Cui non datur semper vivere, quid prodest bene vivere? (Szent Ágoston)

= Ha valaki nem élhet örökké, mit használ neki, ha a földön jól megy is a sorsa? (Ami ideiglenes, az a végtelenre beállított embert nem tudja igazán boldoggá tenni. – a szerk.)

BRAIN STORMING:

Akinek a Földön jól megy a sorsa – mit foglalkozik azzal, hogy örökké él-e?

***

„Cui plus licet quam par est, plus vult quam licet.” (Publ. Syrus, Sent.)

= Akinek többet engednek meg, mint amennyi megilleti, többet kíván, mint ami megengedett. (A hatalom telhetetlen, mindig többre törekszik. – a szerk.)

BRAIN STORMING:

Van, aki csak kapni szeret, nem pedig a megkapottat élvezni!

***

„Cui prodest?” (?)

= Kinek használ? Kinek előnyös? (Minden bűncselekmény-nyomozásnál ez az első kérdés. – a szerk.) Senecánál ezt így találjuk meg: „Cui prodest scelus, is fecit.” = Akinek a hasznára van a bűntett, az a tettes.

BRAIN STORMING:

Azonban: ha valaki hasznot húz egy bűntettből, az még nem jelenti azt, hogy ő tette!

***

„Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.” (Cicero)

= Minden ember tévedhet, de csak az ostoba tart ki tévedésében.

BRAIN STORMING:

Máskülönben miből élnének a szélhámosok?

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.23. 10:50 Szólj hozzá!

Címkék: humor bölcsesség

„Crescunt sermones, ubi conveniunt mulieres.” = Megered a szó, ahol nők jönnek össze.

BRAIN STORMING: Ahol leszbikusok jönnek össze, ott is megered a nők nyelve.

Kép forrása: http://images.inmagine.com/img/imagesource/is596/is596028.jpg

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Consensus tollit errorem.” (Jogi axióma)

= A beleegyezés megszünteti a tévedést.

BRAIN STORMING:

= „Ha egyetértesz velem, azt mondom: igazad van!”

***

„Considera quid dicas, non quid cogites.” (Publ. Syrus)

= Azt fontold meg, hogy mit mondjál s ne azt, mire gondolj.

BRAIN STORMING:

Ha létezne gondolatolvasás, akkor emberi társadalom sem lenne.

***

„Contemptum periculorum assiduitas periclitandi dabit.” (Seneca)

= Az állandósult veszély közömbössé teszi az embert.

BRAIN STORMING:

Vagyis bátorrá!

***

„Contra vim mortis non est medicamen in hortis” (Salernoi iskola)

= Halál ellen nincs orvosság…

BRAIN STORMING:

A fájdalmas haldoklás ellen azonban van!

***

„Contraria contrariis curantur.” (Orvosi axióma)

= Az ellentétes dolgokat ellentétes módon gyógyítják. (Klasszikus orvosi tanács ez a homoepathia ellen: similia similibus curantur… - a szerk.)

BRAIN STORMING:

Vesd össze:

„Similia similibus contraria contrariis curantur.”

Hasonló bajokat hasonló módon, az ellenkezőket ellenkező módon lehet gyógyítani. (A homoepathia megalapítójának, Hahnemannak jelmondata. Többen Hyppokratésznek tulajdonítják.)

***

„Coquus domini debet habere gulam.” (Martialis)

= A szakács ismerje gazdája gyomrát…

BRAIN STORMING:

… persze nem kézzel foghatóan!

***

„Crabro nescitur taciturnus quid medietur.” (?)

= Gyakran nem tudjuk, mire gondol a hallgatag ember.

BRAIN STORMING:

Mint ahogy azt sem, hogy megállás nélkül fecsegő gondolkodik-e!

***

„Crede Deo et recuperabit te, et dirige viam tuam, et spera in illum, serva timorem illius et in illo veterasce.” (Sir 2,6)

= Bízzál az Istenben: gondodat viseli, járj egyenes úton és reménykedj benne.

BRAIN STORMING:

Értsd: Reménykedj benne, hogy Isten gondodat viseli, ha egyenes úton jársz.

***

„Credo, quia absurdum.” (Tertullianus)

= Hiszem, mert lehetetlen… (a hittitkokat nem lehet ésszel felfogni – a szerk.)

BRAIN STORMING:

Vessd össze:

„Dubitando ad veritatem pervenimus.” (Cicero)

= Kételkedve jutunk el az igazságra.

***

„Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit.” (Iuvenalis)

= A pénz szaporodásával növekszik annak szeretete.

BRAIN STORMING:

Ha már van, akkor megengedhetjük magunkat, hogy szeressük.

***

„Crescunt sermones, ubi conveniunt mulieres.” (?)

= Megered a szó, ahol nők jönnek össze.

BRAIN STORMING:

Ahol leszbikusok jönnek össze, ott is megered a nők nyelve.

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.22. 11:48 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény

2012.05.20. / 66. alkalom: hosszú-távú iram-edzés, 9k-10k-30’-20k-30k-60’-40k-50k-60k-70k felmérések, 47-es, Olajos, Szeged

77 km / 2:20 (= 9.299 m/s = 33.478 km/h = 1:47.5 / km)

Évi össz: 2996 km / 96:56

Mért teljesítmények:

1.___9 km / 15:02.03 = 9.977 m/s = 35.918 km/h = 1:40.2 / km

2.___10 km / 17:06 = 9.746 m/s = 35.087 km/h = 1:42.6 / km

3.___30’ / 17.450 km = 9.694 m/s = 34.9 km/h = 1:43.15 / km

4.___20 km / 34:56 = 9.541 m/s = 34.351 km/h = 1:44.8 / km

5.___29 km / 51:24 = 9.403 m/s = 33.852 km/h = 1:46.3 / km

6.___30 km / 54:06 = 9.242 m/s = 33.271 km/h = 1:48.2 / km

7.___60’ / 34.000 km = 9.444 m/s = 34.0 km/h = 1:45.9 / km

8.___40 km / 1:11:16 = 9.354 m/s = 33.676 km/h = 1:46.9 / km

9.___50 km / 1:28:58 = 9.366 m/s = 33.720 km/h = 1:46.75 / km

10.__60 km / 1:48:34 = 9.210 m/s = 33.159 km/h = 1:48.56 / km

11.__120’ / 66.170 km = 9.190 m/s = 33.085 km/h = 1:48.8 / km

12.__70 km / 2:06:44 = 9.205 m/s = 33.140 km/h = 1:48.6 / km

13.__10 km / 17.16.08 = 9.651 m/s = 34.746 km/h = 1:43.6 / km

Összegzések:

1.+13.= 19 km / 32:18.11 = 9.803 m/s = 35.292 km/h = 1:42 / km

1. 10 km / 17:06 = 9.746 m/s = 35.087 km/h = 1:42.6 / km

2. 10 km / 17:50 = 9.345 m/s = 33.644 km/h = 1:47 / km

3. 10 km / 19:10 = 8.695 m/s = 31.305 km/h = 1:55 / km

4. 10 km / 17:10 = 9.709 m/s = 34.952 km/h = 1:43 / km

5. 10 km / 17:42 = 9.416 m/s = 33.898 km/h = 1:46.2 / km

6. 10 km / 19:36 = 8.503 m/s = 30.612 km/h = 1:57.6 / km

7. 10 km / 18:10 = 9.174 m/s = 33.028 km/h = 1:49 / km

Szerző: Brain Storming  2012.05.22. 08:16 Szólj hozzá!

Címkék: sport edzés kerékpár(ozás) edzésmódszer öreg izomagár

„Commune periculum concordiam parit.”(?) = Közös veszedelem egyetértést hoz létre. - - -

BRAIN STORMING:… Hogy a veszedelem közös legyőzésével újra nyugodtan gyűlölködhessenek egymással szemben!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: http://thelibertytree.files.wordpress.com/2009/04/truman-stalin-churchill.jpg

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Cahritas patiens est, benigna est, charitas non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quaerit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritat… (1Kor 13,4-6)”

= A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.

BRAIN STORMING:

Ezek alapján bajosan állítható, hogy Isten képes szeretni!

***

„Cineri gloria sera venit.” (Martialis)

= Halál után már késő a dicsőség. (=Eső után köpönyeg. – a szerk.)

BRAIN STORMING:

Előtte azonban az ember fejébe száll.

***

„Citius, fortius, altius…”

= Gyorsabban, erősebben, magasabban… (Az olimpiai játékok jelszava. - a szerk.)

BRAIN STORMING:

Ma már sokkal gyorsabban kiderül, hogy az olimpikonok erősebb doppinggal érnek el magasabb teljesítményt!

***

„Civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest.” (Gaius)

= A polgári gondolkodás a természeti jogokat nem semmisíti meg. (A tételes jogban alá van vetve a természeti jognak. – a szerk.)

BRAIN STORMING:

A természeti jog alapján azonban „mindenkinek joga van arra, amire képes”.

***

„Cogirut ad lacrimas oculus, dum cor dolet intus.” (?)

= A szem könnyekre fakad, míg a szív belül sajog.

BRAIN STORMING:

… Fordítva elég fura lenne.

***

„Comes facundus in via pro vehiculo est.” (Publ. Syrus)

= Beszédes útitárs felér egy kocsival.

BRAIN STORMING:

Mindez azért ’feltankolás’ kérdése is!

***

„Commune periculum concordiam parit.”(?)

= Közös veszedelem egyetértést hoz létre.

BRAIN STORMING:

… Hogy a veszedelem közös legyőzésével újra nyugodtan gyűlölködhessenek egymással szemben!

***

„Compar amat similem – qui amatur, amabit amantem.”

= A hasonló hasonlót szeret – Akit szeretnek, szereti azt, aki őt szereti.

BRAIN STORMING:

Persze, hisz éppen ezért mindenki önimádó!

***

„Concordia civium murus urbium.”(?)

= A polgárok békessége a városok biztos erődítménye.

BRAIN STORMING:

A polgárok békés biztonságát azonban a biztos erődítmény-városok adják!

***

„Confessio est regina probationum.” (Jogi axióma)

= A bűn beismerése a bizonyítási eljárás királynője.

BRAIN STORMING:

A bűn beismertetése pedig a manipuláció mesterfoka.

***

„Conscia mens recti famae mendacia risit.” (Ovidius)

= A helyes úton járó ember kineveti a hazug híreke.

BRAIN STORMING:

… Néha éppen azért, mert ő maga terjeszti őket!

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.18. 13:07 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor bölcsesség különvélemény

2012.05.17. / 64. alkalom: Bodzási pálya, 47-es út – bemelegítés teszt és iram edzés: 3x5k/36

Tipikusan amatőr sportolóként, aki általában rendszertelenül és kevés időt képes szánni a sportra, én is gyakorta elhanyagoltam a bemelegítés mozzanatát. A gyorsaságot megalapozó edzésbe azonban csak alaposan bemelegített állapotban lehet belefogni. Most tesztelem, mennyi könnyű bemelegítés kell ahhoz, hogy a szervezetem már valósággal kívánja a keményebb munkát. A mai edzésen kb. 15 km kellett, kb.32 km/h-s tempóval, a teljes bemelegítéshez.

52 km / 1:37 (= 8.934 m/s = 32.164 km/h = 1:51.9 / km)

Évi össz: 2861 km / 92:28

MÉRT TELJESÍTMÉNYEK:

1.(b)___5 k m / 9:21.06 = 8.911 m/s = 32.082 km/h = 1:52.2 / km

2.(b)___5 k m / 9:15.72 = 8.997 m/s = 32.390 km/h = 1:51.15 / km

3.(b)___5 k m / 8:58.49 = 9.285 m/s = 33.426 km/h = 1:47.7 / km

4.(i)___5 k m / 8:10.43 = 10.195 m/s = 36.702 m/s = 1:38.1 / km

5.(p)___5 k m / 9:38.25 = 8.646 m/s = 31.128 km/h = 1:55.65 / km

6.(i)___5 k m / 8:06.36 = 10.280 m/s = 37.009 km/h = 1:37.3 / km

7.(p)___4 km / 6:41.90 = 9.952 m/s = 35.829 km/h = 1:40.5 / km

8.(i)___5 k m / 8:04.13 = 10.327 m/s = 37.180 km/h = 1:36.8 / km

Iramedzés összegzése:

4+6+8= 15 km / 24:20.92 = 10.256 m/s = 36.963 km/h = 1:37.4 / km

Indulás utáni:

10 km / 19:05 = 8.733 m/s = 31.441 km/h = 1:54.5 / km

30’ / 15.790 = 8.772 m/s = 31.580 km/h = 1:54 / km

20 km / 38:00 = 8.771 m/s = 31.578 km/h = 1:54 / km

50 km / 1:31:33 = 9.102 m/s = 32.768 km/h = 1:49.85 / km

Szerző: Brain Storming  2012.05.18. 01:00 Szólj hozzá!

Címkék: sport edzés kerékpár(ozás) öreg izomagár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bonus animus in mala re, dimidium est mali.” (Plautus) = A jó szándék az okozott kárt felére csökkenti. - - BRAIN STORMING: Vagyis – ha jó szándékból okozok kárt, az felerészben már fel is ment?

Kép forrása: http://www.rovart.com/foto/orig/1581.jpg

***

Jelen sorozat alapanyagának forrása:

Bánk József: Latin bölcsességek – Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul (3., változatlan kiadás), Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1993

***

„Bonus animus in mala re, dimidium est mali.” (Plautus)

= A jó szándék az okozott kárt felére csökkenti.

BRAIN STORMING:

Vagyis – ha jó szándékból okozok kárt, az felerészben már fel is ment?

***

„Bonus iudex damnat improbanda, non odit.” (Seneca)

= A jó bíró elítéli azt, ami elítélendő, de nem gyűlöli.

BRAIN STORMING:

De ha gyűlöli is, csak azt ítéli el, ami elítélendő.

***

„Bonus vir semper tiro.” (Martialis)

= A jó ember mindig kezdő. (Mindig hajlandó tanulni mástól. – a szerk.)

BRAIN STORMING:

Minden nap egy új lecke!

***

„Calumniare audacter, semper aliquid haeret.” (?)

= Merészen kell rágalmazni, valami mindig ott ragad. (Plutarchos szerint nagy Sándor Medius nevű talpnyalója mondta. – a szerk.)

BRAIN STORMING:

A rágalmakat a többség elhiszi.

***

„Cantabit vacuus coram latrone viator.” (Iuvenalis)

= Vígan énekel az üres zsebű vándor a rabló előtt. (Nincs mit féltenie. – a szerk.)

BRAIN STORMING:

A gazdag is – neki van mit odaadnia, és még marad is.

***

„Caritas bene ordinata incipit a se ipso.”

= A rendezett szeretet az önszeretettel kezdődik.

BRAIN STORMING:

A nem rendezett is, de az ott is ér véget.

***

„Caritas Christi urget nos.” (2Kor 5,14)

= Krisztus szeretete sürget minket.

BRAIN STORMING:

Vesd össze: Aki önmagát nem szereti, hogyan szerethetné Krisztust?

***

„Carmina non dant panem.”

= Költészetből nem lehet megélni.

BRAIN STORMING:

PÉNZköltészetből meg pláne!

***

„Cedere maiori non est pudor inferiori.”

= Nem szégyen az, ha enged a gyenge az erősebbnek.

BRAIN STORMING:

Nem szégyen az, … legfeljebb szarul esik.

***

„Certa amittimus, dum incerta petimus.” (Plautus)

= Elveszítjük a biztosat, miközben a bizonytalant hajszoljuk.

BRAIN STORMING:

A biztosat mégsem lehet hajszolni, hisz’ azért biztos…

***

„Certe ignoratio futurorum malorum utilius est quam scientia.” (Cicero)

= Az eljövendő bajokat hasznosabb nem ismerni, mint ismerni. (Így nem élünk rettegésben… - a szerk.)

BRAIN STORMING:

Vesd össze:

„Omnia leviora accident expectantibus.” (Seneca) = Azt a bajt, amiről előre tudomásunk van, könnyebben viseljük el. - - - BRAIN STORMING: … Már ha túléljük!

***

Folyt. köv.

Szerző: Brain Storming  2012.05.17. 21:17 Szólj hozzá!

Címkék: latin humor idézetek bölcsesség különvélemény